inVIPtus Inviptus tu outlet de moda

1. WARUNKI REGULAMINU I JEGO AKCEPTACJA

Zawarte w tej umowie warunki (nazywane dalej "REGULAMINEM"), ustalają zasady korzystania ze strony inVIPtus Polska (nazywanej dalej, „STRONĄ), zarządzanej przez Dialogo Media S.L.U. (dalej zwanym „USŁUGODAWCĄ").

Użytkowanie STRONY inVIPtus Polska zobowiązani są do postępowania zgodnie z treścią niniejszego REGULAMINU i przestrzegania określonych w nim zasad i warunków.

Zalecamy, aby przeczytać zawartość  REGULAMINU za każdym razem, gdy użytkownik zamierza korzystać ze STRONY.

2. CEL

Poprzez STRONĘ  inVIPtus Polsk,a USŁUGODAWCA ułatwia jej użytkownikom dostęp do różnych usług i treści udostępnianych przez USŁUGODAWCĘ, użytkowników strony oraz dostawców usług i treści (nazwanych dalej „USŁUGAMI”).

USŁUGODAWCA ma prawo do modyfikowania prezentacji i konfiguracji strony, w każdym momencie, bez wcześniejszego poinformowania. A także ma prawo do modyfikacji lub usunięcia, STRONY i USŁUG, które się na niej znajdują, w każdym momencie, bez wcześniejszego poinformowania.

3. ZASADY DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA STRONY

3.1. BEZPŁATNY DOSTĘP I UŻYTKOWANIE STRONY INVIPTUS POLSKA.

Świadczenia usług przez inVIPtus Polska ma charakter bezpłatny dla użytkowników, jednak, wymaga zarejestrowania się na stronie.

3.2. OBOWIĄZEK POPRAWNEGO UŻYWANIA STRONY INVIPTUS POLSKA.

Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania STRONY i jej USŁUG zgodnie z prawem
 i warunkami zawartymi w tym REGULAMINIE, z zasadami współżycia społecznego oraz zasadami dobrego wychowani. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania ze STRONY oraz USŁUG, dla celów nielegalnych lub niezgodnych z zasadami ustalonymi  w tym REGULAMINIE. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszanie praw,  interesów oraz wizerunku osób trzecich jak i nieprzeprowadzania jakichkolwiek innych działań, stwarzający możliwość uszkodzenia, wyłączenia, przeciążenia lub obniżenia działania STRONY i jej USŁUG , jak też utrudniających normalne korzystanie ze STRONY i USŁUG przez jej użytkowników.

3.3. PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE ZAWARTOŚCI STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na STRONIE w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim, w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń STRONY, w tym charakterystycznych elementów grafiki, informacji, audio, fotografii, plików  lub innych materiałów zawartych na stronie ( dalej nazywanych „ZAWARTOŚCIĄ”), w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z ZAWARTOŚCI w sposób sumienny, prawidłowy  i zgodny  z prawem, a w szczególności zobowiązuje się do powstrzymania się od:

(a) Korzystania z ZAWARTOŚCI STRONY do celów sprzecznych z prawem,
z zasadami współżycia społecznego oraz zasadami dobrego wychowania;

(b) Przetwarzania, kopiowania, rozpowszechniania, lub udostępniania za pośrednictwem jakichkolwiek środków oraz przekształcania lub zmiany zawartości, chyba że użytkownik posiada pozwolenie właściciela STRONY lub prawnie jest  to dozwolone;

(c) Usuwania  lub manipulowania własnością intelektualną i prawną  lub przemysłową USŁUGODAWCY,  jak również własnością znaku towarowego, jak i resztę danych identyfikacyjnych USŁUGODAWCY lub dowolnych jego USŁUG, które można znaleźć w ZAWARTOŚCI. Usuwania i manipulowania technicznymi urządzeniami zabezpieczającymi, certyfikatami cyfrowymi lub innymi mechanizmami informacyjnymi, które mogą być częścią ZAWARTOŚCI.

(d) Wykorzystywania ZAWARTOŚCI, a w szczególności, wszelkiego rodzaju informacji uzyskanych za pośrednictwem STRONY lub USŁUG do wysyłania reklam, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego lub do jakichkolwiek innych celów handlowych. Wykorzystania ZAWARTOŚCI do rozsyłania  niechcianych wiadomości, niezależnie od ich celu, jak również do powstrzymania się od sprzedaży informacji uzyskanych za pośrednictwem STRONY lub USŁUG w jakikolwiek sposób.

(e) Wykonywania wszelkich działań sprzecznych z normami, które regulują ogólno obowiązujące zapisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych,  handlu
 i konsumentów oraz prawa własności intelektualnej.

W razie nieprzestrzegania przez użytkownika któregokolwiek z wymienionych powyżej obowiązków zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie prawne.

3.4. KORZYSTANIE Z HASŁA

W przypadku rejestracji  i w miejscach, w których  wymaga się identyfikacji za pomocą nazwy użytkownika i hasła, użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności  hasła  i nazwy użytkownika przypisanego w jego przypadku, aby uzyskać dostęp do STRONY i/lub USŁUG.

Użytkownik ponosi koszty za szkody powstałe w wyniku korzystania ze STRONY i jej USŁUG przez osoby trzecie używające jego hasła oraz nazwy użytkownika.

 

3.5. FORUM

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z USŁUG, które ze względu na swój charakter, pozwalają użytkownikowi na wprowadzanie treści do witryny i udostępniania  jej innym użytkownikom, takich jak: czat, forum, wiadomości e-mail, udostępnianie ofert  i produktów  (dalej zwanymi „FORUM”), zgodnie z obowiązującym prawem
 i REGULAMINEM.

Niedopuszczalne jest publikowanie treści o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy płciowej lub treści propagujących przemoc lub pornografię.

Użytkownik zobowiązany jest do postępowania zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami dobrego wychowania.

 Użytkownik nie może zamieszczać na FORUM:

 a) Treści zachęcającej do wspierania działalności przestępczej, pogardliwych opinii, oszczerstw  i innych treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami dobrego wychowania.

b) Treści zachęcających  do wspierania lub dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, wyznanie, wiek lub stan.

c)  Treści  pozwalających na dostęp do produktów, pozycji, wiadomości i/lub usług karalnych prawem, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, poniżających lub sprzeciwiających się zasadom współżycia społecznego oraz zasadom dobrego wychowania.

d) Treści, które mogą wywołać u innych agresję lub strach.

e) Treści nawołujących do niebezpiecznych praktyk, ryzyka lub aktywności szkodliwych dla zdrowia i równowagi psychicznej.

f) Treści naruszających dobra osobiste / renomę innych osób i firm. Pochodzących od osób trzecich tekstów, grafik, zdjęć itp., mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami).

g) Reklam oraz  przekazów stanowiących reklamę ukrytą.

h) Treści zawierających wirusy komputerowe lub inne fizyczne i elektroniczne elementy, które mogą spowodować uszkodzenie lub utrudniać prawidłowego funkcjonowania sieci, systemu, sprzętu komputerowego i jego oprogramowania lub które mogą uszkodzić dokumenty elektroniczne i pliki przechowywanych na tych komputerach.

 

 

Użytkownik publikuje wypowiedzi wyłącznie na własna odpowiedzialność. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w wypowiedziach zamieszczanych przez Użytkowników.

USŁUGOWACA uprawniony jest do wypowiedzenia umowy i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Użytkownika korzystającego z niego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami REGULAMINU. Wypowiedzenie dotyczy wszystkich umów zawartych przez Użytkownika z USŁUGODAWCĄ na wszystkie USŁUGI świadczone na STRONIE.

 3.6 LINKI I HIPERŁĄCZA

Użytkownik i osoby, które zamierzają wprowadzać hiperłącze pomiędzy swoją stroną
 i jakąkolwiek stroną inVIPtus Polska lub USŁUGĄ (zwane dalej "HIPERŁĄCZE") muszą spełniać następujące warunki:

1.   HIPERŁĄCZE może prowadzić do stron inVIPtus Polska oraz USŁUG, ale nie może być przetwarzane w żaden sposób.

2.   Na stronie obowiązuje całkowity zakaz reklamowania, polecania innych stron, za pomocą deeplinków lub hiperlinków na stronie.

3.   Zabrania się także dodawania linków typu Reflink itp. polecających inne strony lub konta w innych serwisach

4.   Użytkownik nie może zamieszczać fałszywych, niedokładnych lub błędnych informacji  o stronach inVIPtus Polska oraz USŁUGACH, a w szczególności, nie może on zgłosić lub dać do zrozumienia, że USŁUGODAWCA zezwolił na publikację hiperłącza lub, że ma jakiekolwiek powiązanie z materiałami lub usługami oferowanymi na stronie www, z którą łączy hiperłącze. Użytkownik nie może, wykorzystywać w żaden sposób nazwy,  logo, sloganów, lub innych charakterystycznych znaków należących do USŁUGODAWCY.

5.   Link opublikowany na stronie nie może zawierać informacji: sprzecznych z prawem , niemoralnych  sprzecznych z zasadom współżycia społecznego oraz zasadami dobrego wychowania, a także nie zawierają treści, które naruszają prawa osób trzecich lub obowiązujących przepisów.

6.   Ustanowione HIPERŁĄCZE nie oznacza ,w żadnym przypadku, istnienie relacji między USŁUGODAWCĄ  a właścicielem strony internetowej na której zamieszczono HIPERŁĄCZE, ani też o przyjęcia i zatwierdzenia przez USŁUGODAWCĘ treści lub usług oferowanych, udostępnionych w publicznej wiadomości.

3.7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY I STRATY

Użytkownik odpowie za wszystkie szkody wyrządzone USŁUGODAWCY, spowodowane nie przestrzeganiem REGULAMINU i Prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W przypadku jeżeli USŁUGODAWCA zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty,  jakie USŁUGODAWCA poniósł w związku
z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej,
w ciągu 30 dni od daty otrzymania powiadomienia od USŁUGODAWCY.

 4. DANE OSOBOWE

Wszystkie informacje na temat danych osobowych zawarte są Polityce Prywatności

Pomimo tego informujemy:

(1)  Aby  uzyskać dostęp i/lub korzystać z niektórych usług konieczne jest, aby użytkownik dostarczył USŁUGODAWCY niektóre ze swoich danych osobowych (dalej: "DANE OSOBOWE"), które USŁUGODAWCA automatycznie dołączy do automatycznego pliku, zapisanego w RGPD (Generalnym Rejestrze Ochrony Danych). Dane te są, przede wszystkim , wykorzystywane w celu świadczenia USŁUG na STRONIE.

(2)  Jeżeli użytkownik chce podać dane osób trzecich, musi je poinformować o treści dostarczonych danych, o istnieniu i celu istnienia pliku zawierającego dane,
o możliwości egzekwowania swoich praw, identyfikacji USŁUGODAWCY, oraz musi uzyskać zgodę osób trzecich do przekazywania danych USŁUGODAWCY.

(3)  Dane osobowe użytkowników są przechowywane w katalogu USŁUGODAWCY, który zgodnie z aktualnym stanem techniki, gwarantuje odpowiednie środki techniczne
i strukturalne, zapewniające bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych. USŁUGODAWCA utrzymuje poziom bezpieczeństwa ochrony danych zgodnie
z dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia, zatwierdzającym rozporządzenie do ustawy 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych i posiada wszelkie środki techniczne, aby zapobiec utracie przekształceniu, nieuprawnionemu dostępowi
 i kradzieży danych, które użytkownicy dostarczyli USŁUGODAWCY.

(4) Użytkownicy  mogą  skorzystać  ze swoich praw do przetwarzania danych osobowych poprzez pisemne zawiadomienie wysłane na adres: DIALOGO MEDIA SLU C/ Marques de Riscal, 11, Nº2, 28010 Madrid lub poprzez wysłanie e-maila na adres: privacy@pl.inviptus.com.

 

5. WYKLUCZENIE Z GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownicy są odpowiedzialni  za prawdziwości, dokładność i autentyczności danych osobowych  i zobowiązują się do ich aktualności.

5.1. WYKLUCZENIE Z GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA FUNKCJONOWANIE STRONY I USŁUG

(a)  USŁUGODAWCA nie gwarantuje dostępności i ciągłości funkcjonowania STRONY
 i USŁUG. Co za tym idzie, nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą być spowodowane brakiem dostępności i ciągłości funkcjonowania STRONY
 i USŁUG.

(b)  Usługodawca nie gwarantuje, że niniejsza STRONA i USŁUGI będą przydatne do realizacji jakichkolwiek aktywności.

(c)  Usługodawca nie gwarantuje wiarygodności STRONY lub USŁUG, a w szczególności, choć nie wyłącznie, że użytkownicy będą mieli w każdym momencie dostęp do różnych stron WWW które stanowią STRONĘ lub do różnych usług  lub zawartości które przez nie mogą być przesyłane, rozpowszechnianie, zbierane i udostępniane osobom trzecim.

 (d)  USŁUGODAWCA nie kontroluje jakości  i nie gwarantuje braku wirusów
w zawartości, lub braku innych elementów w zawartości, które mogą powodować zmiany w systemie komputerowym (sprzęt i oprogramowanie) lub w elektronicznych dokumentach i plikach zapisanych w systemie komputerowym.

i)    Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, wszelkiego rodzaju, które mogą wyniknąć z transmisji, rozpowszechniania, przechowywania, udostępniania zawartości strony, a w szczególności, za szkody, które wywołane są: (a) nie przestrzeganiem prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad dobrego wychowania , które mogą wyniknąć z transmisji, rozpowszechniania, przechowywania, dostępność, przejęcia zawartości strony (b) naruszeniem prawa prywatności intelektualnej i przemysłowej, tajemnicy zawodowej, prawa honoru, prawa do prywatności osobistej i rodzinnej oraz  prawa własności i wszystkich innych  dotyczących osób trzecich,  które mogą wyniknąć z transmisji, rozpowszechniania, przechowywania, dostępności, przejęcia zawartości strony.

j)    Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację aktów nieuczciwej konkurencji i aktów nielegalnych, które mogą wyniknąć z transmisji, rozpowszechniania, przechowywania, dostępność, przejęcia zawartości strony.

k)   Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak prawdziwości, dokładności, kompletności, adekwatności znaczenia i/lub aktualności zawartości STRONY: (a) szkody wywołane z powodu zobowiązań zleconych przez osoby trzecie i umów z nimi zawartych za pośrednictwem STRONY; (g) szkody jakiegokolwiek rodzaju treści przekazywanej, rozpowszechnianej, przechowywanej i udostępnianej lub dostępne za pośrednictwem STRONY lub USŁUG

 

 

 

5.2. WYKLUCZENIE Z GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ STRONY

 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

1.    Za szkody wywołane przez użytkowników działaniami sprzecznymi z prawem, niemoralnymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego oraz zasadami dobrego wychowania, a także takimi które zawierają treści lub naruszają prawa osób trzecich
i obowiązujące przepisów

2.   Za szkody związane z publikowaniem treści naruszających dobra osobiste / renomę innych osób i firm. Za szkody związane z publikowaniem treści pochodzących od osób trzecich tekstów, grafik, zdjęć  itp., mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami).

3.   Za szkody związane z zamieszczaniem reklam oraz  przekazów stanowiących reklamę ukrytą.

4.   Za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek korzystania ze STRONY przez Użytkowników w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub REGULAMINEM, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych osób trzecich.

5.   Za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez użytkownika danych oraz informacji ze STRONY w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.

6.   Za szkody wywołane z powodu braku  prawdziwości, dokładności, kompletności, adekwatności i/lub aktualności zawartości przekazywanej, rozpowszechnianej, zapisanej w pamięci, otrzymanej, uzyskanej, udostępnianej lub dostępnej  za pośrednictwem usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem tej strony.

7.    Za szkody  związane z niedotrzymaniem umowy, opóźnieniem w realizacji, niedotrzymaniem zgodności, uszkodzeniem lub rozwiązaniem umowy z inną firmą oraz  zobowiązaniami i umowami zawartymi z osobami trzecimi za pośrednictwem STRONY.

8.   Za szkody wszelkiego rodzaju wywołane przez osoby trzecie za pośrednictwem tej STRONY.

5.3. WYKLUCZENIE Z GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM STRONY

STRONA udostępnia do dyspozycji użytkowników linki, bannery, przyciski, katalogi
 i narzędzia do wyszukiwania, umożliwiające użytkownikom dostęp do stron internetowych należących do osób trzecich (zwanych dalej "STRONY POWIĄZANE"). Instalacja tych linków, katalogów i narzędzi  do wyszukiwania  na STRONIE jest przeznaczona tylko do pomocy użytkownikom w  wyszukiwaniu i dostępie do informacji w Internecie i nie zakłada, że istnieje związek między USŁUGODAWCĄ a właścicielem STRON POWIĄZANYCH.

USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, jakiegokolwiek rodzaju wynikającą z  (a) funkcjonowania, dostępności, możliwości dostępu do usług STRON POWIĄZANYCH ; (b) informacji, usług, danych, plików lub istniejących materiałów na STRONACH POWIĄZANYCH, (c)  transmisji  usług STRON POWIĄZANYCH ujętych w punktach 5.1 i 5.3.

5.4. WYKLUCZENIE Z GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USŁUGI I ZAWARTOŚĆ NIE ZWIĄZANE ZE STRONĄ

USŁUGODAWCA nie ma wpływu na dostęp lub korzystanie przez użytkowników ze STRONY, USŁUG oraz zawartości. W szczególności USŁUGODAWCA nie gwarantuje, że użytkownicy będą korzystać ze STRONY, USŁUG i z zawartości zgodnie z przepisami prawa, moralnie i zgodnie z zasadom współżycia społecznego oraz zasadami dobrego wychowania.

5.5. TOŻSAMOŚĆ I INFORMACJE DOSTARCZANA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

USŁUGODAWCA nie ma wpływu, ani nie oferuje żadnego rodzaju gwarancji prawdziwości tożsamości użytkowników lub dokładności, ważności, kompletności i/lub autentyczności danych podanych przez użytkowników o sobie i udostępnianych innym użytkownikom.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty i szkody, które mogą zostać wywołane poprzez podanie nieprawdziwej tożsamości użytkowników, poprawności, kompletności i/lub autentyczności informacji, które użytkownicy podają o sobie i udostępniają innym użytkownikom, a w szczególności ZA szkody wszelkiego rodzaju, które mogą wynikać
z fałszowania tożsamości osób trzecich przez użytkownika
 w każdym rodzaju komunikacji lub transakcji dokonywanej za pośrednictwem Strony
.

6. BRAK LICENCJI

USŁUGODAWCA upoważnia użytkownika do korzystania z praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz tajemnic handlowych odnoszących się do oprogramowania zainstalowanego na ich komputerze, tylko w przypadku korzystania ze STRONY i USŁUG w sposób zgodny z tym REGULAMINEM. USŁUGODAWCA
nie udziela jakichkolwiek licencji lub innego rodzaju zezwolenia na korzystanie
z wszelkiego rodzaju praw własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnicy handlowej lub innych praw własności nie ujętych w tym REGULAMINIE,  związanych ze STRONĄ, USŁUGĄ lub zawartością.

 

7. ODMOWA I COFNIĘCIE DOSTĘPU DO STRONY INVIPTUS POLSKA I/LUB USŁUG

USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do odmowy lub cofnięcia dostępu do STRONY i/lub USŁUG, w każdym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia
o tym, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek osób trzecich, tym użytkownikom, którzy nie spełniają  warunków zawartych w tym REGULAMINIE .

 

8. POSTĘPOWANIE W RAZIE NARUCZENIA PRAWA WŁASNOŚĆI INTELEKTUALNEJ

W przypadku, gdy Użytkownik lub osoba trzecia uważa, że jakakolwiek zawartość STRONY łamie ich prawa własności intelektualnej, ma obowiązek wysłania powiadomienia do USŁUGODAWCY w którym zawarte będą (a) dane osobowe: nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail wnioskodawcy; (b) autentyczny podpis wraz z danymi osoby uprawnionej do korzystania z praw własności intelektualnej, rzekomo naruszonymi  lub osoby upoważnionej do działania w jej imieniu; (c) precyzyjne i pełne wskazanie rzekomo naruszonej zawartości chronionej prawami  własności intelektualnej, oraz jej wykorzystania na Stronie; (d) jasną deklarację, że wskazane zawartości  zostało wykonane bez uzyskania zgody właściciela praw do własności intelektualnej rzekomo naruszonej; (e) jasną deklarację poszkodowanego, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe oraz że wprowadzona zawartość stanowi naruszenie jego prawa do  własności intelektualnej.

To zgłoszenie należy wysłać na adres: Dialogo Media S.L.U. Tel. 91 4149192, fax 91 7021799, adres C/ Marqués de Riscal, n° 11, 2º, 28010 MADRID.

 9. CZAS TRWANIA I ZAKOŃCZENIA

USŁUGODAWCA świadczy  STRONĘ i USŁUG na czas nieokreślony. USŁUGODAWCA  posiada uprawnienia do wypowiedzenia, zawieszanie lub przerwania działalności STRONY i USŁUG, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

10. COOKIES

Na stronie wykorzystywana jest technika ,,COOKIES”. Są to pliki tekstowe pobierane ze strony, zapisywane w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze STRONY a także umożliwienie komfortowego użytkowania STRONY (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). COOKIES ułatwia użytkownikowi logowanie, gdyż nie musi za każdym razem wprowadzać swojego loginu oraz hasła. Używane COOKIES nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. COOKIES użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez ich używania. W tym celu należy skorzystać
z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, która znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/Opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/Ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie COOKIES może mieć wpływ na funkcjonowanie STRONY.